"Anforderungen an die elektrische Sicherheit" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch

Anforderungen an die elektrische SicherheitИзисквания, приложими за електробезопасността

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Modul SVI: Zusätzliche EU-Anforderungen an die SicherheitsvorschriftenМодул SVI: Допълнителни изисквания на ЕС за безопасност
der Höhe des Kredits angemessene Anforderungen an die Sicherheiten,подходящи изисквания към обезпечението в зависимост от размера на експозицията;
Technische Vorschriften in Bezug auf die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und PrüfverfahrenТехнически спецификации на изискванията за безопасност при експлоатация и методи за изпитване
Die Anforderungen an die zugehörigen Verfahren nach Artikel 8 sind bei der Sicherheitsbewertung zu berücksichtigen.Изложените в член 8 изисквания по съответните процедури се вземат предвид при оценката на безопасността.