"Anforderungen an die Zuverlässigkeit" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen an die ZuverlässigkeitИзисквания за добра репутация

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anforderungen an die BordstromversorgungИзисквания за бордово електрозахранване
Anforderungen an die DatenqualitätИзисквания относно качеството на данните
Anforderungen an die MindestenergieeffizienzИзисквания за минималната енергийна ефективност
Anforderungen an die VerkehrsinfrastrukturИзисквания към транспортната инфраструктура
Mindestanforderungen an die KonstruktionОсновни проектни изисквания
Anforderungen an die elektrische SicherheitИзисквания, приложими за електробезопасността
Anforderungen an die fachliche EignungИзисквания за професионална компетентност
Zusätzliche Anforderungen an die ErklärungДопълнителни изисквания за декларацията
Anforderungen an die Sicht nach hintenИзисквания, приложими за видимостта назад
Die Anweisungsbefugten garantieren die Zuverlässigkeit dieser Informationen.Разпоредителите с бюджетни кредити гарантират надеждността на тази информация.
die Einbeziehung der Risikomessungen in das tägliche Risikomanagement und die Zuverlässigkeit des Management-Informationssystems;Моделът обхваща и риска от движения с непълна функционална зависимост между различните криви на доходност; б) моделът включва рисковите фактори, съответстващи на златото и на отделните чуждестранни валути, в които са деноминирани позициите на институцията