"Anforderungen an das Risikomanagementsystem" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen an das RisikomanagementsystemИзисквания към системата за управление на риска

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

die Mindestanforderungen an das Zeiterfassungssystem;минимални изисквания по отношение на системата за отчитане на времето;
Besondere Anforderungen an das interne IRC-ModellСпециални изисквания за вътрешния модел за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск 1.
Anforderungen an das Flugplatzmanagementsystem, Qualifizierung und Schulung;Система за управление на летището, изисквания за квалификация и обучение;
Anforderungen hinsichtlich der Anbringungsstelle für das KennzeichenИзисквания към мястото за регистрационната табела
Gemeinsame Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeОбщи изисквания към счетоводната система на институциите
Mindestanforderungen an das Akkreditierungsverfahren und Anforderungen an AkkreditierungsstellenМинимално допустими изисквания към процеса по акредитация и изисквания към органите по акредитация
Anforderungen an das Geschwindigkeitsbegrenzungsschild und dessen Anbringungsstelle am FahrzeugИзисквания, приложими за табелката за максималната скорост на превозното средство и мястото на табелката на превозното средство
Artikel 152 Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der OrganeЧлен 152 Обща разпоредба за счетоводната система на институциите
Gemeinsamte Anforderungen an das Rechnungsführungssystem der Organe und EinrichtungenОбща разпоредба за счетоводната система на институциите