"Anforderungen an das Flugplatzmanagementsystem, Qualifizierung und Schulung;" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anforderungen an das Flugplatzmanagementsystem, Qualifizierung und Schulung;Система за управление на летището, изисквания за квалификация и обучение;