"Anforderungen an Zulassungsanträge" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen an ZulassungsanträgeИзисквания за заявленията за разрешение

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anforderungen an BeobachtungenИзисквания за наблюдения
Anforderungen an MosaikelementeИзисквания за мозаечни елементи
Anforderungen an Orthofoto-CoveragesИзисквания за слоевете ортоизображения
Anforderungen an ReferenzsystemeИзисквания към референтни системи
Anforderungen an WirtschaftskomplexeИзисквания за комплексите от дейности
Anforderungen und StandardsИзисквания и стандарти
Anforderungen an die DatenqualitätИзисквания относно качеството на данните
Anforderungen für das HandelsbuchИзисквания за търговския портфейл
Datenanforderungen für einen AntragИзисквания за предоставяне на данни при подаване на заявление