"Anforderungen an Mosaikelemente" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen an MosaikelementeИзисквания за мозаечни елементи

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anforderungen an BeobachtungenИзисквания за наблюдения
Anforderungen an Orthofoto-CoveragesИзисквания за слоевете ортоизображения
Anforderungen an ReferenzsystemeИзисквания към референтни системи
Anforderungen an WirtschaftskomplexeИзисквания за комплексите от дейности
Anforderungen an ZulassungsanträgeИзисквания за заявленията за разрешение
Anforderungen und StandardsИзисквания и стандарти
Anforderungen an die DatenqualitätИзисквания относно качеството на данните
Anforderungen für das HandelsbuchИзисквания за търговския портфейл
Datenanforderungen für einen AntragИзисквания за предоставяне на данни при подаване на заявление
Alle zu einer OrthoimageCoverage-Instanz gehörenden Mosaikelemente müssen vom selben Typ sein, also entweder SingleMosaicElement oder AggregatedMosaicElement.Всички мозаечни елементи, свързани с инстанция на OrthoimageCoverage, са от един и същ тип, т.е. или SingleMosaicElement, или AggregatedMosaicElement.