"Anforderungen an Format, Layout und Sprache der Erklärungen" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anforderungen an Format, Layout und Sprache der ErklärungenИзисквания за формата, оформлението и езика на декларациите,