"Anerkennung von Absicherungen über Kreditderivate" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anerkennung von Absicherungen über KreditderivateПризнаване на хеджирането с кредитни деривати

Beispieltexte mit "Anerkennung von Absicherungen über Kreditderivate"

Anerkennung von Absicherungen über Erstausfall-Kreditderivate und n-ter-Ausfall-KreditderivateПризнаване на хеджирането с кредитни деривати за първо и n-то неизпълнение

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

den Nominalwert von Absicherungen über Kreditderivate und die Verteilung aktueller Ausfallrisikopositionen, aufgeschlüsselt nach Arten von Ausfallrisikopositionen;условната стойност на кредитните деривати, използвани за хеджиране, и разпределението на текущата кредитна експозиция по видове кредитни експозиции;