"An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil." auf Bulgarisch


An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil.В една дейност могат да участват не повече от пет правни образувания.