"An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil." auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

An einer Maßnahme nehmen maximal fünf Rechtspersonen teil.В една дейност могат да участват не повече от пет правни образувания.