"Amtsblatt EU" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Amtsblatt EUОфициален вестник на ЕО

Beispieltexte mit "Amtsblatt EU"

Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Einleitungsbekanntmachung enthältВ известието за започване на разследване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
Dieser Durchführungsrechtsakt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Актът за изпълнение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Diese Praktischen Anweisungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Настоящите практически указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
I. Informationen zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union [1]I. Информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз [1]
Der Beschluss der Kommission wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Решението на Комисията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Der Beschluss des Ausschusses wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Решението на Комитета се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union.Справочна информация за публикацията на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз.
bei internationalen Ausschreibungen zumindest im Amtsblatt der Europäischen Union und im Internet;най-малко в Официален вестник на Европейския съюз и в интернет за международните покани за представяне на оферти;
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.