"Amtsblatt EU" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Amtsblatt EUОфициален вестник на ЕО

Beispieltexte mit "Amtsblatt EU"

Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Einleitungsbekanntmachung enthältВ известието за започване на разследване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
Dieser Durchführungsrechtsakt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Актът за изпълнение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Diese Praktischen Anweisungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Настоящите практически указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
I. Informationen zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union [1]I. Информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз [1]
Der Beschluss der Kommission wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Решението на Комисията се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Der Beschluss des Ausschusses wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Решението на Комитета се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union.Справочна информация за публикацията на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз.
bei internationalen Ausschreibungen zumindest im Amtsblatt der Europäischen Union und im Internet;най-малко в Официален вестник на Европейския съюз и в интернет за международните покани за представяне на оферти;
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.