"Amtsblatt" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

AmtsblattДържавен вестник

Beispieltexte mit "Amtsblatt"

Amtsblatt EUОфициален вестник на ЕО
Erwerb der Rechtspersönlichkeit und Veröffentlichung im AmtsblattПридобиване на статут на юридическо лице и публикуване в Официален вестник
Vollständige Nennung der Fundstelle der Rechtsvorschrift im Amtsblatt.Пълно цитиране на мястото на нормативния акт в официален вестник.
Stellungnahme vom 12. Juni 2013 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).Становище от 12 юни 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
Stellungnahme vom 12 Dezember 2013 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).Становище от 12 декември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
Stellungnahme vom 12. November 2012 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).Становище от 12 ноември 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
I. Informationen zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union [1]I. Информация за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз [1]
Dieser Durchführungsrechtsakt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Актът за изпълнение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.
Diese Praktischen Anweisungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Настоящите практически указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Einleitungsbekanntmachung enthältВ известието за започване на разследване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

dem Titel des Amtsblattsзаглавие на официалния вестник,
Siehe Seite 1dieses Amtsblatts.Виж стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.
Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.Виж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.
Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts.Вж. стр. 2 от настоящия брой на Официален вестник.
Siehe Seite 27 dieses Amtsblatts.Виж страница 27 от настоящия брой на Официален вестник.
Link zu einer Onlineversion des AmtsblattsВръзка към онлайн версия на Официален вестник.
dem Band und/oder der Serie des Amtsblattsтом и/или сериен номер на вестника,