"Als Maßnahmen gemäß Absatz 1 kommen in Betracht:" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Als Maßnahmen gemäß Absatz 1 kommen in Betracht:Мерките, посочени в параграф 1, могат да се състоят от: