"Allgemeine Grundsätze der Kosten-Nutzen-Analyse" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Allgemeine Grundsätze der Kosten-Nutzen-AnalyseОбщи принципи на анализа на разходите и ползите

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Allgemeine Grundsätze der PartnerschaftОбщи принципи на партньорството
ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE DER PREIS- UND VOLUMENMESSUNGОБЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО НА ИНДЕКСИТЕ НА ЦЕНА И ОБЕМ
Allgemeine Grundsätze für die Verwendung der verschiedenen AnsätzeОбщи принципи относно използването на различните подходи
Allgemeine Grundsätze für den Absatz aus der öffentlichen InterventionОбщи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция
den allgemeinen Grundsätzen der Artikel 7 und 8 Rechnung tragen;вземат предвид общите принципи, определени в членове 7 и 8;
die allgemeinen Grundsätze für die Verwendung der nicht verteilbaren Beträge,общата политика за използването на суми, които не могат да бъдат разпределени;
allgemeine Grundsätze der Luftsicherheit der Union und der ICAO-Standards zur Luftsicherheit;общи принципи за сигурност във въздухоплаването в Съюза и стандарти на ICAO за сигурност във въздухоплаването;
die allgemeinen Grundsätze für die Verteilung der den Rechtsinhabern zustehenden Beträge,общата си политика за разпределение на суми, дължими на носителите на авторски права;
die allgemeinen Grundsätze für die Verteilung der den Rechtsinhabern zustehenden Beträge;общата политика за разпределението на суми, дължими на носителите на авторски права;