"Allgemeine Beschreibung des Produkts" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Allgemeine Beschreibung des ProduktsОбщо описание на продукта

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Allgemeine Beschreibung des ElektroantriebsОбщо описание на електрическото силово предаване
Allgemeine Beschreibung des Hybrid-Elektro-AntriebsОбщо описание на хибридното електрическо силово предаване
eine allgemeine Beschreibung des Arbeitsumfangs des Herstellungsbetriebs bezüglich des Umfangs der Genehmigung,общо описание на областта на работа на производствената организация, отнасяща се до условията за одобрение;
eine allgemeine, für eine eindeutige und unmittelbare Identifizierung ausreichende Beschreibung des Modells,общо описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране;
eine allgemeine Beschreibung des Typs der elektrischen Energiequelle, ihrer Lage und des Elektroantriebs (z. B. Hybrid- oder Elektroantrieb).общо описание на източника на електрозахранване: тип, местоположение, и на електрическото силово предаване (напр. хибридно, електрическо).
Technische Beschreibung des Produkts:Техническо описание на продукта:
Beschreibung und Charakterisierung des ProduktsОписание и характеристики на продукта
Beschreibung des untersuchten Lebensmittelprodukts nach dem MATRIX-Katalog.Анализиран хранителен продукт, описан в съответствие с каталога MATRIX.
Freier Text zur ausführlichen Beschreibung des beprobten Produkts.Свободен текст за подробно описание на продукта, от който е взета проба.