"Alle Variablen werden jährlich bereitgestellt." auf Bulgarisch


Alle Variablen werden jährlich bereitgestellt.Информация за всички променливи се представя ежегодно.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Alle Variablen werden alle zwei Jahre in jedem geraden Jahr bereitgestellt.Информация за всички променливи се предоставя на всеки две години, всяка четна година.
Parallel zu bestimmten Desensibilisierungsmaßnahmen werden zusätzliche Finanzierungen in Höhe von schätzungsweise 1 Mrd. EUR [48] jährlich bereitgestellt.Някои от тези операции по намаляване на чувствителността ще бъдат придружени от предоставяне на допълнително финансиране в размер на 1 милиард [48] EUR годишно.