"Aliasname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Aliasname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )Друго име, под което лицето е известно: (ако е различно в компетентната държава членка, моля, уточнете )

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Familienname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )Фамилно име: (ако е различно в компетентната държава членка, моля, уточнете )
Vorname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )Собствено име: (ако е различно в компетентната държава членка, моля, уточнете )