"Aktualisierung der Bedingungen gemäß Anhang II Teil II Abschnitt A;" auf Bulgarisch


Aktualisierung der Bedingungen gemäß Anhang II Teil II Abschnitt A;актуализиране на условията, посочени в приложение II, част II, раздел А;