"Aktualisierung der Bedingungen gemäß Anhang II Teil II Abschnitt A;" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Aktualisierung der Bedingungen gemäß Anhang II Teil II Abschnitt A;актуализиране на условията, посочени в приложение II, част II, раздел А;