"Agrarumwelt- und Klimamaßnahme" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmeАгроекология и климат

Beispieltexte mit "Agrarumwelt- und Klimamaßnahme"

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmenАгроекологични дейности и операции във връзка с климата

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Relevanz der Einbindung in den Prozess der Umweltaktivitäten und Klimamaßnahmen der Union:Целесъобразност на участието в политическия процес на Съюза в областта на околната среда и действията по климата: