"Agdestein sollte einen Mittelwert für Haslemoen Leir vorlegen" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch

Beispieltexte mit "Agdestein sollte einen Mittelwert für Haslemoen Leir vorlegen"

Agdestein sollte einen Mittelwert für Haslemoen Leir vorlegen.В мандата, възложен за тази нова оценка, от Agdestein бе поискано да представи „свързваща стойност“ на Haslemoen Leir.