"Adressat" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Adressatадресат

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Name und Anschrift des Adressaten des Aktes oder der EntscheidungИме и адрес на адресата на акта или решението;
Adressaten erleichtern könntenДруга информация, която може да улесни установяването на самоличността на адресата;
Adressaten eines geprüften Emissionsberichts müssen sich auf diesen verlassen können.Провереният доклад за емисии е надежден за лицата, които го ползват.
Adressaten des Auskunftsersuchens und dem Sekretariat ist eine Kopie zu übermitteln.Съответните копия се изпращат на останалите адресати на искането за сведения, както и на секретариата.
Adressatenkreis der Rückzahlungsanordnung auf diesen Dritten ausgeweitet werden [70].В такъв случай обхватът на нареждането за възстановяване трябва да бъде разширен до тази трета страна [70].
Adressaten konsolidierter Abschlüsse in die Lage versetzen,Предприятието оповестява информацията, която позволява на ползвателите на финансовите му отчети:
Adressaten des Online-Ausbildungsinstruments;институциите на Съюза, включително образователните институции, студентите и всички други ползватели на онлайн образователния инструмент;