"Acquirer (Acquirer) Der Begriff gilt in folgenden Fällen:" auf Bulgarisch


Acquirer (Acquirer) Der Begriff gilt in folgenden Fällen:Карти, по които електронни пари могат да се съхраняват директно (Cards on which e-money can be stored directly) Електронни пари, държани по карта във владение на държателя на електронни пари. Виж също определението на „електронни пари“. Картова схема (Car