"Abrechnung" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Abrechnungотчет

Beispieltexte mit "Abrechnung"

abrechnung sowie ähnliche Tätigkeiten zur Erleichterung der Abrechnung.Тези услуги обхващат например изпълнението на паричен клиринг и сетълмент и подобни дейности с цел улесняване на сетълмента.
Abrechnung tatsächlich erfolgt, ist normalerweise in der Vereinbarung angegeben.Точният момент на окончателното определяне обикновено се уточнява в споразумението.
Abrechnung und an Abrechnungsinformationen auf der Grundlage des tatsächlichen VerbrauchsМинимални изисквания за фактуриране и информация за фактурирането въз основа на действителното потребление
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,Описание на всеки срив на пазара или при сетълмента, който засяга базисния инструмент,
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen,описание на всякакви събития, водещи до трусове на пазара или при сетълмента, които засягат базисния инструмент
Abrechnung bewirken und den Basiswert beeinflussen.Описание на всякакви събития, водещи до трусове на пазара или при сетълмента, които засягат базисния инструмент

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Beschreibung des Abrechnungsverfahrens für die derivativen Wertpapiere.Описание на процедурата за сетълмент на дериватните ценни книжа
Kosten für den Zugang zu Verbrauchserfassungs- und AbrechnungsinformationenРазходи за достъп до информация за отчитането и фактурирането
Abrechnungskonten geführt werden,активите и позициите са записани по различни сметки;
Abrechnungs- und Verwahrtätigkeiten sowie die Tätigkeit einer zentralen Gegenpartei,дейностите по клиринг, сетълмент и попечителство и операциите на централен контрагент;
Abrechnungssystem abgewickelt;сделката е уредена посредством система за сетълмент, предназначена за такъв вид сделки;
Abrechnungskonten gegeneinander nicht möglich ist,е предотвратено нетирането на позиции, записани по различни сметки;
Abrechnungssysteme zur Verfügung stellen."лицата, образуванията или органите, които предоставят на кредитни или финансови институции само системи за клиринг и сетълмент."