"Abfall" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Abfallотпадък

Beispieltexte mit "Abfall"

radioaktiver Abfallрадиоактивен отпадък
gefährlicher Abfallопасен отпадък
landwirtschaftlicher Abfallземеделски отпадък
krankenhausspezifischer Abfallболничен отпадък
nicht verwertbarer Abfallнеоползотворен отпадък
Abfall aus der Erzeugung oder Verwendung von Chemikalienхимически отпадък
Dem Verwertungsverfahren zugeführter AbfallОтпадъци, използвани като входящ материал за дейността за оползотворяване
Abfall.ограничаване на депонирането на отпадъци, които не подлежат на рециклиране и оползотворяване.
Prozentsatz der Regionen, die von IP im Bereich Abfall erfasst werdenПроцент на региони, обхванати от ИП в областта на отпадъците
Abfall einstufen.Те не следва да засягат класификацията от трети държави на стъклените трошки като отпадък.
Abfall auf dem oder im Boden verwendete Müllablagerungsstätte.Депо за погребване на отпадъци, използвано за контролираното погребване на отпадъци върху или в земята.
Abfall erfasst werdenБрой региони в Съюза, обхванати от текущи или приключени ИП в областта на отпадъците
Abfall zugeführt werden, der verwertbares Kupfer oder verwertbare Kupferlegierungen enthält.Като входящ материал могат да бъдат използвани само отпадъци, съдържащи възстановими мед или медни сплави.
Abfall aus Siedlungsabfällen oder Abfälle aus dem Gesundheitswesen werden der Verwertung nicht zugeführt.Съдържащите стъкло отпадъци от смесени битови твърди отпадъци или отпадъци от здравеопазването не се използват като входящ материал.
Abfall verschaffen.Това премахване може също да осигури достъп до по-дълбоки нива на материали, които имат по-високо съотношение на руда и отпадъци.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Industrieabfallпромишлен отпадък
Abfallbeseitigungунищожаване на отпадъци
Abfallwirtschaftуправление на отпадък
Abfallaufbereitungрециклиране на отпадък
Abfalllagerungсъхранение на отпадъци
unterirdische Abfalllagerungподземно съхранение на отпадъци
Spannungsabfall (bei lmax)пад на напрежението (при lmax)
Verklappen von Abfallstoffenизхвърляне на отпадъци
Kontinuierliche, gleichmäßige AbfallzuführungПостоянно и непрекъснато зареждане на пещта с отпадъци
Sicherung gegen Fehlalarm bei einem SpannungsabfallЗащита срещу лъжлив алармен сигнал при спадане на напрежението
Jährliches Abfallaufkommen in TonnenГодишно генериране на отпадъци в тонове
Thematische Prioritäten für Abfall:Тематични приоритети за отпадъците:
Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten,азбестовите отпадъци и компонентите, които съдържат азбест,
Prüfung von Möglichkeiten zur Abfallentsorgung.преглед на възможностите за депониране на отпадъци.
FOPS, Schutzaufbau gegen herabfallende GegenständeFOPS, Защитни конструкции от падащи предмети
Ressource erneuerbarer Energien und AbfallressourceВъзобновяем ресурс и отпадъци.
Arten von erneuerbaren Energiequellen und Abfallressourcen.Типове възобновяеми ресурси и отпадъци.