"ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATE" auf Bulgarisch


ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATEАЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ


Beispieltexte mit "ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATE"

Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateАциклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Cyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateЦиклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Phenole, Phenolalkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateФеноли, фенолни алкохоли и техни производни
Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether mit dreigliedrigem Ring; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateЕпоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateЕтери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Etheralkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateЕтер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Acyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateАциклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Aromatische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateАроматни алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateАроматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
I. KOHLENWASSERSTOFFE UND IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO- ODER NITROSODERIVATEI. ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ
Ketone und Chinone; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder NitrosoderivateСъединения с кетонна и хинонна функционална група