"uafhængighed" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
uafhængighedUnabhängigkeit

Beispieltexte mit "uafhængighed"

national uafhængighednationale Unabhängigkeit
økonomisk uafhængighedwirtschaftliche Unabhängigkeit
teknologisk uafhængighedtechnologische Unabhängigkeit
administrativ uafhængighedVerwaltungsautonomie
fødevaremæssig uafhængighedUnabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgung
Den vurderingssagkyndiges uafhængighedUnabhängigkeit des Sachverständigen für Wertermittlung
Uafhængighed af pengepolitisk funktionTrennung von der geldpolitischen Funktion
uafhængighed af den validerede branche, medmindre andet er angivetUnabhängigkeit von der geprüften Branche, sofern nichts anderes angegeben ist.
Uafhængighed i forbindelse med en infrastrukturforvalters væsentlige funktionerUnabhängigkeit bei wesentlichen Funktionen der Infrastrukturbetreiber
Den interne revisors uafhængighedUnabhängigkeit des Internen Prüfers
Artikel 100 Den interne revisors uafhængighedArtikel 100 Unabhängigkeit des Internen Prüfers
Jernbanevirksomhedernes og infrastrukturforvalternes uafhængighedUnabhängigkeit der Eisenbahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber
Udvælgelsesudvalget afgiver sine udtalelser i fuld uafhængighed.Das Preisgericht ist bei der Begutachtung völlig unabhängig.
Tage konkrete skridt til at sikre medietilsynsorganernes uafhængighed.Ergreifung konkreter Maßnahmen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Medienregulierungsstellen.
Den interne revisor foretager sin revision i fuldstændig uafhængighed.Der Interne Prüfer führt seine Prüfungen in völliger Unabhängigkeit durch.
Ombudsmanden: sikre Kosovos ombudsmandsinstitutions levedygtighed og fortsatte uafhængighed.Ombudsstelle: Gewährleistung der Tragfähigkeit und Unabhängigkeit der im Kosovo eingerichteten Ombudsstelle.
Fremme dommernes status og deres uafhængighed og beskyttelse i forfatningen.Stärkung des Status der Richter, ihrer Unabhängigkeit und ihres Schutzes im Rahmen der Verfassung.
garantere uafhængighed ved udførelsen af lægemiddelovervågningsaktiviteterSicherstellung der Unabhängigkeit bei der Durchführung der Pharmakovigilanz-Tätigkeiten;
Fremme af den europæiske konkurrenceevne, uafhængighed og innovation i den europæiske rumsektorGrundlagen der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, Nicht-Abhängigkeit und Innovation im europäischen Weltraumsektor
En verifikator skal være organiseret på en måde, der sikrer vedkommendes objektivitet, uafhængighed og uvildighed.Eine Prüfstelle wird in einer Weise organisiert, die ihre Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wahrt.
Opmuntre efterforskningsjournalistik og træffe foranstaltninger til at støtte journalisters uafhængighed og professionalisme.Förderung des Investigationsjournalismus sowie der Unabhängigkeit und Professionalität von Journalisten.
Ligeledes bør der tages hensyn til den organisatoriske og beslutningsmæssige uafhængighed hos La Poste samt hos Banque Postale.Auch die organisatorische Eigenständigkeit und die Entscheidungsfreiheit von La Poste und La Banque Postale kämen zum Tragen.
Direktøren og analytikerne nyder intellektuel uafhængighed og operationel selvstændighed i forbindelse med gennemførelsen af instituttets aktiviteter.Der Direktor und die Analysten genießen bei der Ausführung der Tätigkeiten des Instituts wissenschaftliche Unabhängigkeit und operative Autonomie.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

uafhængighedskrigUnabhängigkeitskrieg
energiuafhængighedUnabhängigkeit in der Energieversorgung
domstolenes uafhængighedUnabhängigkeit der Justiz
om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighedüber restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen
De er ikke bindende for de nationale domstole, og de påvirker heller ikke deres uafhængighed.Sie ist für die einzelstaatlichen Gerichte weder bindend, noch beeinträchtigt sie deren Unabhängigkeit.
Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed.Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor geleitet, der in der Wahrnehmung seiner Aufgaben völlig unabhängig ist.
Undersøgelsespersonalet skal have en status, der giver den nødvendige garanti for deres uafhængighed.Ihr Untersuchungspersonal erhält eine Stellung, die ihm die erforderliche Unabhängigkeit garantiert.
Kriteriet om uafhængighed mellem Dexia og de nye ejere og den nye ledelse af DBB/Belfius er også blevet opfyldt.Auch die geforderte Unabhängigkeit der neuen Eigentümer und des neuen Managements von DBB/Belfius gegenüber Dexia sei erfüllt.
Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved legitimiteten af USA’s lovgivningsproces og den dømmende magts styrke og uafhængighed.Die Legitimität des Gesetzgebungsverfahrens sowie die Stärke und Unabhängigkeit der Justiz in den USA stehen außer Frage.
Ansættelseskontrakter og andre aftaler med internt personale, navnlig hvad angår upartiskhed, uafhængighed og interessekonflikter (en model af standardkontrakten vedlægges)Arbeitsverträge und sonstige Vereinbarungen mit internen Mitarbeitern, insbesondere hinsichtlich Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Interessenkonflikt (Muster eines Standardvertrags beifügen)
Navnlig kræves i henhold hertil overholdelse af principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet.Insbesondere wird die Einhaltung der Grundsätze der fachlichen Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Objektivität, Zuverlässigkeit, statistischen Geheimhaltung und Kostenwirksamkeit gefordert.