"strategi" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

strategiStrategie

Beispieltexte mit "strategi"

fælles strategiGemeinsame Strategie
Strategi for renovering af bygninger (EED's artikel 4)Gebäuderenovierungsstrategie (EED, Artikel 4)
Der er ikke fremlagt nogen dokumentation ud over rene påstande for en sådan strategi.Über bloße Behauptungen hinausgehende Beweise für eine derartige Strategie wurden nicht vorgelegt.
I Serbien: vedtage ny lovgivning om flygtninge; fortsætte med at gennemføre den nationale strategi.In Serbien: Verabschiedung neuer Rechtsvorschriften zu Flüchtlingsfragen; weitere Umsetzung der nationalen Strategie in diesem Bereich.
Beslutning om strategi for overgangFestlegung der Migrationsstrategie
En sådan strategi skal omfatte følgende:Diese Strategie muss Folgendes umfassen:
Gennemføre den nationale strategi for sigøjnerne.Durchführung der Nationalen Strategie für die Roma.
Den strategi bør baseres på fastsættelse af mål.Diese Strategie sollte sich auf die Festlegung von Zielen stützen.
Nationale regler og national strategi for driftsprogrammerNationaler Rahmen und nationale Strategie für operationelle Programme
Denne strategi tager udgangspunkt i en analyse af projektkravene.Die Strategie stützt sich auf die Bewertung der Projektanforderungen.
Vedtage en sammenhængende strategi for fremme af en videnbaseret økonomi.Annahme einer kohärenten Strategie für die Förderung der Wissensgesellschaft.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

førtiltrædelsesstrategiStrategie der Beitrittsvorbereitung
exitstrategiAusstiegsstrategie
strategisk forsvarstrategische Verteidigung
strategisk reservestrategische Lagerhaltung
strategisk atomvåbenstrategische Kernwaffe
europæisk beskæftigelsesstrategieuropäische Beschäftigungsstrategie
Produktionsprogram og markedsføringsstrategiProduktionsprogramm und Vermarktungsstrategie
at udarbejde kommunikationsstrategierAusarbeitung von Kommunikationsstrategien;
centrets overordnede strategidokumentdas Gesamtstrategiepapier des Zentrums,
Gennemførelse af lokaludviklingsstrategierUmsetzung lokaler Entwicklungsstrategien
gennemførelsen af kommunikationsstrategiendie Umsetzung der Kommunikationsstrategie;
strategier og procedurer til styring af de pågældende risicidie Strategien und Verfahren für die Steuerung der Risiken;
Strategiens fuldstændighed i forhold til det specifikke behovAusführlichkeit des Ansatzes in Bezug auf das betreffende spezifische Bedürfnis
Strategisk trafikinformation kan ydes af et RIS/VTS-center eller af et kontor.Strategische Verkehrsinformationen können von einem RIS/VTS-Zentrum oder von einem Büro bereitgestellt werden.
Strategiske aktiviteter til støtte for evaluering og fremme af paneuropæiske e-forvaltningstjenester, f.eks.:Strategische Maßnahmen zur Auswertung und Förderung von europaweiten eGovernment-Diensten, wie z. B.:
Strategisk trafikinformation (STI) er information, der på mellemlangt og langt sigt berører RIS-brugernes beslutningstagning.Strategische Verkehrsinformationen sind die Information, die die mittel- und langfristigen Entscheidungen der RIS-Benutzer beeinflussen.
Antal igangværende eller afsluttede projekter, der fremmer gennemførelsen af den europæiske skovbrugsstrategiAnzahl der laufenden oder abgeschlossenen Projekte, die die Umsetzung der europäischen Forststrategie fördern
LIFE-projekters positive indvirkning på modstandsdygtigheden over for klimaændringer i særlig sårbare områder som identificeret i EU's tilpasningsstrategiPositive Auswirkungen von LIFE-Projekten auf die Klimaresistenz in Gebieten, die in der EU-Anpassungsstrategie als besonders schutzbedürftig identifiziert wurden
Den fælles strategiske rammeGemeinsamer Strategischer Rahmen
Genopretningsplanens strategiske mål er:Mit dem europäischen Konjunkturprogramm sollen folgende strategische Ziele erreicht werden:
Specifik støtte og strategiske foranstaltningerBesondere Unterstützung und politische Maßnahmen
Produkter under Fællesskabets strategiske kontrolGüter der gemeinschaftlichen strategischen Überwachung
Lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundetVon der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategien für lokale Entwicklung
lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet.auf örtlicher Ebene betriebene Strategien für lokale Entwicklung;
Gennemføre generalsekretariatets strategiske udviklingsplan.Umsetzung des strategischen Entwicklungsplans des Generalsekretariats.