"pålidelighed" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
pålidelighedVerlässlichkeit

Beispieltexte mit "pålidelighed"

vejrapporteringsfaciliteters pålidelighedC. Zuverlässigkeit der Wettermeldungseinrichtungen;
Fastlagte standarder for nøjagtighed og pålidelighedVorgegebene Zuverlässigkeits- und Genauigkeitsstandards
Kapitel VII Oplysningernes tilgængelighed og pålidelighedKapitel VII Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Informationen
Registrenes og Fællesskabets uafhængige transaktionsjournals tilgængelighed og pålidelighedVerfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Register und der unabhängigen Transaktionsprotokolliereinrichtung der Gemeinschaft
Intervallet er ligesom variationskoefficienten en hjælp til evaluering af forsøgets pålidelighed.Das Intervall ist, wie der CVr%, nützlich zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Versuchs.
Af denne grund er variationskoefficienten til stor nytte som kontrol af paneldeltagernes pålidelighed.Daher ist dieser Koeffizient zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitglieder der Prüfergruppe besonders geeignet.
Anvendelse af rimelige skøn er en vigtig del af udarbejdelsen af årsregnskaber og påvirker ikke disses pålidelighed.Die Verwendung vernünftiger Schätzungen ist bei der Aufstellung von Abschlüssen unumgänglich und beeinträchtigt deren Verlässlichkeit nicht.
nøjagtighed og pålidelighed og rettidig indsamlingGenauigkeit und Zuverlässigkeit sowie rechtzeitige Erhebung der Daten;
alle aktiviteter, som dokumenterer systemets pålidelighed og driftsämtliche Elemente, die die Zuverlässigkeit des Systems und seines Betriebs belegen;
dokumentation for processens pålidelighed (f.eks. fri for revner og ruller, mål)Nachweis über die Zuverlässigkeit des Herstellungsverfahrens (z. B. keine Risse und Vertiefungen, Abmessungen);
Der bør derfor fastsættes visse mindstekrav med hensyn til deres pålidelighed og til at autorisere og føre tilsyn med dem.Daher sollten bestimmte Mindestanforderungen für ihre Zuverlässigkeit und für ihre Zulassung, und Überprüfung festgelegt werden.
ansøgerorganisationens og eventuelle partnerorganisationers erfaringsgrundlag, ekspertise, pålidelighed og finansielle bidragErfahrung, Sachkunde, Verlässlichkeit und Finanzbeitrag der eine Finanzierung beantragenden Organisation und einer etwaigen Partnerorganisation.
Kandidaterne skal være medlem af et nationalt revisionsorgan i en medlemsstat og frembyde tilstrækkelig garanti for pålidelighed og uvildighed.Die Kandidaten müssen einem einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgan in einem Mitgliedstaat angehören und hinreichende Gewähr für Sicherheit und Unabhängigkeit bieten.
opfyldelse af følgende sikkerhedsfunktioner: identifikation og ægthedsbekræftelse, godkendelse, fortrolighed, ansvarlighed, integritet, revision, nøjagtighed og pålidelighed med hensyn til tjenestenIdentifizierung und Authentifizierung, Autorisierung, Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit, Integrität, Audit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Dienstes.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Pålideligheden af Kommissionens ledelsesudtalelserZuverlässigkeit der Managementerklärungen der Kommission
pålideligheden af eventuel kontrol, som virksomhederne allerede har foretagetdie Verlässlichkeit der bereits von den Beteiligten durchgeführten Kontrollen;
Definerede nøjagtigheds- og pålidelighedsværdierVorgegebene Zuverlässigkeits- und Genauigkeitswerte
Regnskabsførerne garanterer pålideligheden af disse oplysninger.Die Anweisungsbefugten garantieren die Zuverlässigkeit dieser Informationen.
oplysninger om pålideligheden af interne og eksterne datainput i kreditvurderingsmodellerEinzelheiten zur Verlässlichkeit des internen und externen Datenflusses in die Ratingmodelle,
Konklusion og generelle bemærkninger om processens pålidelighed, fuldgyldighed og robusthedSchlussfolgerungen und allgemeine Bemerkungen zu der Zuverlässigkeit, Schlüssigkeit und Robustheit des Prozesses
Vejrminima fastlægges under hensyntagen til nøjagtigheden og pålideligheden af de meteorologiske oplysninger.es sind Wettermindestbedingungen zu ermitteln, wobei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Wetterinformationen zu berücksichtigen ist;
Som følge heraf opnåede Kommissionen yderligere vished om pålideligheden af de oplysninger, konsulenten indberettede.Auf diese Weise verschaffte sich die Kommission zusätzliche Sicherheit hinsichtlich der von der Beratungsfirma gelieferten Daten.
rapporteringsforpligtelser for fiskeri, særlig når det gælder pålideligheden af de registrerede og rapporterede oplysningerBerichtspflichten für Fischereitätigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Verlässlichkeit der aufgezeichneten und gemeldeten Daten;