"investering" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

investeringInvestition

Beispieltexte mit "investering"

privat investeringprivate Investition
direkte investeringDirektinvestition
offentlig investeringöffentliche Investition
udenlandsk investeringausländische Investition
international investeringinternationale Investition
investering i udlandetAuslandsinvestition
investering i materielle og immaterielle aktiverInvestitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte;
Investering baseret på kunders deponering af guldAnlagen aus Goldeinlagen von Kunden
Investering i infrastruktur til arbejdsformidlinger.Investitionen in Infrastrukturen für Arbeitsverwaltungen
Investering i datterselskaber eller betydelige interesserBeteiligungen an Tochtergesellschaften oder wesentliche Anteile
investering i udvikling, afprøvning og installering af den nyeste teknologiInvestitionen für Entwicklung, Erprobung und Einsatz modernster Technologie,
Investering i kapitalandele i offentlige selskaber og udlodning af indtjeningKapitalbeteiligung an öffentlichen Kapitalgesellschaften und Verteilung der Einkünfte
investering i boliger medmindre det vedrører fremme af energieffektivitet eller brug af vedvarende energiInvestitionen in den Wohnungsbau mit Ausnahme derjenigen zur Förderung der Energieeffizienz oder der Nutzung erneuerbarer Energien;
Mere end én investeringMehr als ein Investment
Det vil sige, at støtten fortrænger privat investering.In diesem Fall führt die Beihilfe zu einer Verdrängung privater Investoren.
B85P Det kan forekomme, at virksomheden har én investering.B85P Bisweilen kann ein Unternehmen nur ein einziges Investment halten.
En beskrivelse af porteføljen for instituttet for kollektiv investering.Beschreibung des Portfolios des Organismus für gemeinsame Anlagen.
Låne- og/eller gearingslofter for instituttet for kollektiv investering.Obergrenzen für die Kreditaufnahme und/oder Leverage-Limits, denen der Organismus für gemeinsame Anlagen unterliegt.
Lånebeløb som procent eller andel af den støtteberettigede investering.Darlehensbetrag als Prozentsatz der beihilfefähigen Investitionskosten.
Virksomheder, som subsidieres af staten, kan eventuelt reducere deres egen investering.Unternehmen, die staatliche Förderung erhalten, könnten ihre eigenen Investitionen in die Ausbildung verringern.
Institutter for kollektiv investering af den lukkede typeOrganismen für gemeinsame Anlagen des geschlosse-nen Typs
Kulturel støtte — investering i opførelsen af studierKulturbeihilfen — Investition in die Errichtung von Filmstudios
indregne en investering i en dattervirksomhed til kostpris.seine Anteile an einem Tochterunternehmen zu Anschaffungskosten zu bilanzieren.
Den fastsatte kostpris for en sådan investering svarer til:Der für solche Anteile verwendete Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist:
Dækker støtten investering i fast kapital i forbindelse med:Fördert die Beihilfe Investitionen in Sachanlagen im Zusammenhang mit:
dagsværdien af investeringsvirksomhedens investering i dattervirksomheden.dem beizulegenden Zeitwert der Anteile der Investmentgesellschaft an dem Tochterunternehmen.
dagsværdien af investeringsvirksomhedens investering i dattervirksomheden.dem beizulegenden Zeitwert des Anteils der Investmentgesellschaft an dem Tochterunternehmen.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

investeringsomkostningerAnlagekosten
investeringskreditInvestitionskredit
investeringsstøtteInvestitionsbeihilfe
investeringsgarantiInvestitionsschutz
industriinvesteringIndustrieinvestition
investeringsejendommens dagsværdi.den beizulegenden Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien.
regional investeringregionale Investition
Ikkeproduktive investeringerBeihilfen für nichtproduktive Investitionen
Balance investeringstransaktionerBilanz investitions-gebundener Transaktionen
Balance ikke-investeringstransaktionerBilanz nicht-investitions-gebundener Transaktionen
Investeringer i kunstvandingInvestitionen in Bewässerung
Investeringsstøtte i energisektorenInvestitionsbeihilfen im Energiesektor
investeringer i venturekapitalselskaberBeteiligungen an Risikokapitalgesellschaften,
retsforskrifter om investeringerInvestitionsvorschrift
Den Europæiske InvesteringsbankEuropäische Investitionsbank
Den Europæiske InvesteringsfondEuropäischer Investitionsfonds
Integrerede territoriale investeringerIntegrierte territoriale Investitionen
Det Multilaterale Investeringsgarantiorganmultilaterale Investitions-Garantie-Agentur
Investeringsafkast på det samlede markedKapitalrendite auf dem Gesamtmarkt
Investeringsvirksomhed En virksomhed, som:Investmentgesellschaft Ein Unternehmen, das
Investeringer i intelligente målersystemerInvestitionen in intelligente Messsysteme
Investeringsafkast — Indeks (2009 = 100)Kapitalrendite — Index (2009 = 100)
Investeringer i ikkelandbrugsmæssige aktiviteterInvestitionen in nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten
Investeringstilskud og andre kapitaloverførsler [58]Investitionszuschüsse und sonstige Vermögenstransfers [58]
Investeringsindkomst henført til forsikringstagere [55]Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen [55]
det angives, hvilke investeringsparametre der anvendes ved investering af midlertidig overskydende likviditet, og der gives en beskrivelse af de parter, der er ansvarlige for en sådan investeringAngabe von Anlageparametern für die Anlage von zeitweiligen Liquiditätsüberschüssen und Beschreibung der für eine solche Anlage zuständigen Parteien.
I. Investeringer i landbrugsbedrifterI. Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben
Fortrængning af private investeringerVerdrängung privater Investoren
En investeringsvirksomhed skal oplyse:Eine Investmentgesellschaft hat Folgendes anzugeben:
Faste bruttoinvesteringer (løbende priser)Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)
Likviditet, investeringer og investeringsafkastCashflow, Investitionen und Kapitalrendite
Tematisk koncentration og investeringsprioriteterThematische Konzentration und Investitionsprioritäten
Oprette en selvstændig investeringsfremmeinstans.Einrichtung einer autonomen Investitionsförderungsagentur.