"indhold" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

indholdInhalt

Beispieltexte mit "indhold"

Programmernes indholdInhalt der Programme
Programmeringens indholdInhalt der Programmplanung
Støtteprogrammets indholdInhalt des Förderprogramms
Partnerskabsaftalens indholdInhalt der Partnerschaftsvereinbarung
Ledelsesberetningens indholdInhalt des Lageberichts
Indhold fra tredjeparterInhalte Dritter
indhold af invertsukker:Gehalt an Invertzucker:
Fastsættelse og indholdFestlegung und Inhalt
Indhold i direktivets bilag:Inhalt des Anhangs der Richtlinie:
indhold af stivelse: under 45 %Stärkegehalt: weniger als 45 GHT
Indhold i direktivets bilag: Dokumentation.Inhalt des Anhangs der Richtlinie: Dokumente und sonstige Unterlagen.
Indhold og tilvejebringelse af indlands-ENC'erInhalt und Bereitstellung der Inland ENCs
Indhold af det elektroniske dataudvekslingssystemInhalt des elektronischen Datenaustauschsystems
indhold af zinkborathydrat ikke over 40 vægtprocent,auch mit einem Gehalt an Zinkborat Hydrat von nicht mehr als 40 GHT
indhold af harpikssyre på 30 vægtprocent og derunderGehalt an Harzsäuren von 30 GHT oder weniger,
Rapportens struktur og indholdAufbau und Inhalt der Berichterstattung
Ansøgningens format og indholdForm und Inhalt des Antrags
Kapitel III Registrenes indholdKapitel III Inhalt der Register
De fælles handlingsplaners indholdInhalt von gemeinsamen Aktionsplänen
Bistandsanmodningernes form og indholdForm und Inhalt der Amtshilfeersuchen
Arbejdsprogrammets og aktivitetsrapportens indholdInhalt des Arbeitsprogramms und des Tätigkeitsberichts
oplysninger om produktets ernæringsmæssige indhold.Informationen über den Nährwert des Erzeugnisses.
Højt indhold af selen ogHoher Gehalt an Selen und
Højt indhold af Vitamin Ahoher Gehalt an Vitamin A
Pulverblanding med indhold på:Mischung in Pulverform mit einem Gehalt von:
Aftalens indhold og undtagelser.Inhalt und Ausnahmen der Vereinbarung,
Som samlet indhold af blandingen.Als Gesamtgehalt der Mischung.
Reaktionsprodukt, med indhold af:Reaktionserzeugnis, mit einem Gehalt an:
Overvågningsplanens indhold og indsendelseInhalt und Übermittlung des Monitoringkonzepts

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

indholdsfortegnelseInhaltsverzeichnis
vandindhold:Am 60. Tag seiner Reifung muss der Käse mit der g.U. „Montasio“ folgende Merkmale aufweisen:
organisk kulstofindholdGehalt an organischem Kohlenstoff
POSEI-programmernes indholdInhalt der POSEI-Programme
Enkeltansøgningens indholdInhalt des Sammelantrags
Profilelementets blyindhold.Bleigehalt des Profilelements.
Profilelementets kromindhold.Chromgehalt des Profilelements.
Profilelementets kobberindhold.Kupfergehalt des Profilelements.
Profilelementets nikkelindhold.Nickelgehalt des Profilelements.
Profilelementets cadmiumindhold.Cadmiumgehalt des Profilelements.
Indholdet af risikostyringsplanenInhalt des Risikomanagementplans
indholdet af flyvepladshåndbogendem Inhalt des Flugplatzhandbuchs und
Eksempel: organisk kulstofindholdBeispiel: Gehalt an organischem Kohlenstoff
Syreindhold (%) (*)Säure-gehalt (%) (*)
Alkoholindhold (% vol.)Alkoholgehalt (in % vol)
Tørstofindhold i bioreaktorenTrockensubstanzgehalt im Bioreaktor
Indholdet af en personlig samtaleInhalt der persönlichen Anhörung
Indholdet af kontrollen på stedetGegenstand der Vor-Ort-Kontrollen
Indholdet af ansøgninger om tilskudInhalt der Finanzhilfeanträge
Indholdet af en standardtoldangivelseInhalt einer Standardzollanmeldung
Indholdet af ethoxyquin skal anføresDer Ethoxyquingehalt ist anzugeben
Indholdet af ansøgninger om registreringInhalt der Eintragungsanträge
Indholdet af den individuelle bivirkningsindberetningInhalt der Unbedenklichkeitsberichte über Einzelfälle
Andre varer, med blyindholdanderes, mit einem Bleigehalt von
Foderstoffer med højt proteinindholdFuttermittel mit hohem Proteingehalt
De årlige rapporters form og indholdForm und Inhalt von Jahresberichten
Hvis JA, beskriv dokumentationens indholdFalls JA: Beschreibung des Inhalts der Unterlagen
for vin angives det virkelige alkoholindholdbei Wein: der vorhandene Alkoholgehalt,
Eksempel: dækning for organisk kulstofindholdBeispiel: Coverages des Gehalts an organischem Kohlenstoff
Frosset, i originalpakninger med ensartet indholdGefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts
et af følgende voksindhold:einen der folgenden Wachsgehalte:
Den nationale lovgivnings indhold:Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:
Det jordafledte objekts blyindhold.Bleigehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Det jordafledte objekts kromindhold.Chromgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Det jordafledte objekts kobberindhold.Kupfergehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Det jordafledte objekts nikkelindhold.Nickelgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Det jordafledte objekts cadmiumindhold.Cadmiumgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.