"honning" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

honningHonig

Beispieltexte mit "honning"

analyser af honningAnalyse des Honigs;
Honning og produkter fra biavlHonig und sonstige Erzeugnisse der Bienenzucht
Honning og produkter fra biavl: honning, mjød og andre produkter og biprodukter fra biavlHonig und sonstige Erzeugnisse der Bienenzucht: Honig, Met und sonstige Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse der Bienenzucht
Den sælges som flydende honning.Er wird dem Verbraucher in flüssiger Form angeboten.
Fremstillingen af honning er en gammel tradition i Lorraine.In Lothringen wird von alters her Honig erzeugt.
Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47).Richtlinie 2001/110/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Honig (ABl. L 10 vom 12.1.2002, S. 47).
I forbindelse med honning og produkter fra biavl (kode 700) udtrykkes mængden i »honningækvivalenter«.Bei Honig und sonstigen Erzeugnissen der Bienenzucht (Code 700) wird die Menge in ‚Honigäquivalenten‘ ausgedrückt.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vaflerLeb- und Honigkuchen und ähnliche Waren; Waffeln
Honningen må udelukkende høstes, slynges, filtreres og hældes på glas i det geografiske område.Der Honig muss ausschließlich in dem geografischen Gebiet geerntet, gesiebt/geseiht und geklärt worden sein.
Honningkager og lignende:– latkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse:Leb- und Honigkuchen und ähnliche Waren– t, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren:
Naturlig honning, i pakninger over 50 kgNatürlicher Honig in Packstücken mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 50 kg
risikoen for andre bestøvere end honningbierdas Risiko für andere bestäubende Insekten als Honigbienen;
kunsthonning, også blandet med naturlig honning;Invertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt;
Andre produkter af animalsk oprindelse (æg, honning, mejeriprodukter bortset fra smør, …)Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs (Eier, Honig, Milcherzeugnisse, verschiedene Milcherzeugnisse außer Butter usw.)
Til fodring anvendes økologisk honning, økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker.«In diesem Falle dürfen ökologischer/biologischer Honig, ökologische/biologische Zuckersirupe oder ökologischer/biologischer Zucker zugefüttert werden.“
Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for honningbier.Bei dieser Gesamtbewertung müssen die Mitgliedstaaten insbesondere auf das Risiko für Honigbienen achten.
at beskytte honningbier, leddyr, der ikke er målarter, regnorme samt mikro- og makroorganismer, der ikke er målarter.den Schutz von Honigbienen, Nichtzielarthropoden, Regenwürmern und Nichtzielmikro- und -makroorganismen.