"henstilling" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

henstillingEmpfehlung

Beispieltexte mit "henstilling"

Kommissionen vedtager håndbogen i form af en henstilling.Die Kommission nimmt dieses Handbuch in Form einer Empfehlung an.
Det Blandede Udvalg EU-Den Palæstinensiske Myndigheds henstillingEmpfehlung des Gemischten Ausschusses EU-Palästinensische Behörde
Det er imidlertid meget forskelligt, hvorledes der er fulgt op på denne henstilling.Die Empfehlung wurde jedoch nicht von Allen in demselben Maße befolgt.
Denne afgørelse anvendes fra datoen for offentliggørelsen af Kommissionens henstilling.Dieser Beschluss gilt ab dem Datum der Veröffentlichung der Empfehlung der Kommission.
Testene er blevet udført i overensstemmelse med betingelserne i Kommissionens henstilling.die Tests wurden gemäß den Bestimmungen der Empfehlung der Kommission durchgeführt.
Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Denne henstilling indeholder minimumsstandarder forDiese Empfehlung sieht Mindeststandards für
Denne henstilling er rettet til alle medlemsstater.Die Empfehlung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
under henvisning til henstilling fra formandskabet, ogauf Empfehlung des Vorsitzes,
Rådets henstilling skal baseres på et forslag fra Kommissionen.Die Empfehlung des Rates stützt sich auf einen Vorschlag der Kommission.
Mikrovirksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.«Kleinstunternehmen gemäß der Definition in der Empfehlung 2003/361/EG.“
Efter henstilling fra EU-operationens øverstbefalende bør EUFOR RCA iværksættes.Die EUFOR RCA sollte entsprechend der Empfehlung des Befehlshabers der EU-Operation eingeleitet werden.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

EU-henstillingEmpfehlung (EU)
EKSF-henstillingEmpfehlung EGKS
Euratom-henstillingEmpfehlung EAG
EF-henstillingEmpfehlung EG
Henstillingerne fremsættes for en periode på højst tre år.Die Empfehlungen gelten für höchstens drei Jahre.
EU's Militærkomité har støttet henstillingen.Der EU-Militärausschuss hat diese Empfehlung unterstützt.
Opfølgning på henstillingerne fra decharge 2010Folgemaßnahmen der Entlastungsempfehlungen für 2010
Det fremsætter med henblik herpå henstillinger.Hierzu spricht er Empfehlungen aus.
Om nødvendigt ledsages rapporten af passende henstillinger.Dieser Bericht enthält erforderlichenfalls geeignete Empfehlungen.
Se også Schengenkataloget, henstillinger og bedste praksis.Siehe auch Schengen-Katalog, Empfehlungen und bewährte Praktiken.
Disse henstillinger skal navnlig omfatte følgende spørgsmål:Diese Empfehlungen erfassen insbesondere die folgenden Punkte:
Såvel evalueringsresultaterne som henstillingerne offentliggøres.Die Ergebnisse und die Empfehlungen der Bewertung werden veröffentlicht.