"generalsekretær" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

generalsekretærGeneralsekretär

Beispieltexte mit "generalsekretær"

FN's generalsekretærGeneralsekretär der Vereinten Nationen
generalsekretær for institutionGeneralsekretär einer Institution
Generalsekretariatet ledes af en generalsekretær.Das Generalsekretariat wird von einem Generalsekretär geleitet.
En genpart af dette brev vil blive sendt til AVS-staternes generalsekretær.Eine Kopie dieses Schreibens wird dem Generalsekretär der AKP-Staaten zugestellt.
Dette medlem og de 4 yngste tilstedeværende medlemmer og Regionsudvalgets generalsekretær udgør det midlertidige præsidium.Der vorläufige Präsident, die anwesenden vier jüngsten Mitglieder sowie der Generalsekretär des Ausschusses bilden zusammen das vorläufige Präsidium.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Generalsekretærens revisionserklæringZuverlässigkeitserklärung durch den Generalsekretär
Tidligere generalsekretærers rettighederAnsprüche der ehemaligen Generalsekretäre
Generalsekretæren orienterer de relevante EU-institutioner om denne beslutning.Der Generalsekretär setzt die betreffenden Organe der Europäischen Union davon in Kenntnis.
Generalsekretæren kan delegere sine beføjelser inden for de grænser, formanden fastsætter.Der Generalsekretär kann seine Befugnisse innerhalb der vom Präsidenten festgelegten Grenzen übertragen.
Generalsekretæren udfører sit hverv under ansvar over for formanden, der repræsenterer præsidiet.Der Generalsekretär untersteht bei der Ausübung seines Amtes dem Präsidenten, der das Präsidium vertritt.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, Rådet og Kommissionen modtager regelmæssigt skriftlige rapporter.Regelmäßige schriftliche Berichte werden an den Generalsekretär/ Hohen Vertreter, den Rat und die Kommission gerichtet.
Generalsekretæren forpligter sig højtideligt over for præsidiet til at udøve sine funktioner samvittighedsfuldt og upartisk.Der Generalsekretär verpflichtet sich gegenüber dem Präsidium, die ihm übertragenen Aufgaben unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant, der bistår formandskabet, kan forhandle sådanne ordninger på dettes vegne.Der Generalsekretär/Hohe Vertreter, der den Vorsitz unterstützt, kann in dessen Namen entsprechende Regelungen aushandeln.
Generalsekretæren/den højtstående repræsentant træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for den operative etablering af agenturet.Der Generalsekretär/Hohe Vertreter ergreift die zur operativen Einrichtung der Agentur erforderlichen Maßnahmen.
Formanden kan overdrage konkrete, tidsbegrænsede opgaver til generalsekretæren.Der Präsident kann dem Generalsekretär bestimmte befristete Aufgaben übertragen.
Den databeskyttelsesansvarlige er direkte tilknyttet Rådets vicegeneralsekretær.Der DSB ist unmittelbar dem Stellvertretenden Generalsekretär des Rates beigeordnet.
Korrespondance til Udvalget adresseres til formanden eller til generalsekretæren.Die für den Ausschuss bestimmte Korrespondenz ist an den Präsidenten oder an den Generalsekretär zu richten.
De skal tilstilles generalsekretæren senest 3 arbejdsdage før præsidiemødets åbning.Sie müssen dem Generalsekretär spätestens drei Arbeitstage vor Eröffnung der Sitzung des Präsidiums zugehen.
af generalsekretæren for så vidt angår hjælpeansatte, kontraktansatte og lokalt ansattefür Hilfskräfte, Vertragsbedienstete und örtliche Bedienstete durch den Generalsekretär;
Nærmere regler herfor fastlægges af Regionsudvalgets præsidium på forslag af generalsekretæren.Die Einzelheiten bestimmt das Präsidium auf Vorschlag des Generalsekretärs.
En repræsentant for generalsekretæren/den højtstående repræsentant deltager i møderne som observatør.Ein Vertreter des Generalsekretärs/Hohen Vertreters nimmt an den Ausschusssitzungen als Beobachter teil.