"ekspert" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

ekspertExperte

Beispieltexte mit "ekspert"

En ordfører kan lade sig bistå af en ekspert.Jeder Berichterstatter kann sich von einem Sachverständigen unterstützen lassen.
Procedure for udnævnelse af den uafhængige ekspertVorgehen bei der Bestellung des unabhängigen Sachverständigen
Vurderingen blev foretaget af en uafhængig ekspert.Die Bewertung wurde von einem unabhängigen Sachverständigen vorgenommen.
Værdiansættelse af realkreditlån — uafhængig ekspertBewertung des Hypothekarkredits — unabhängiger Sachverständiger
Underudvalgenes medlemmer kan lade sig bistå af en ekspert.Die Mitglieder der Fachkommissionen können sich von einem Sachverständigen unterstützen lassen.
I overensstemmelse med artikel 4 bistås Kommissionen af en ekspert.Die Kommission wird nach Artikel 4 bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben von einem Experten unterstützt.
Hvis Kommissionen ender med at afvise alle de foreslåede kandidater, udpeger Kommissionen selv en uafhængig ekspert.Wurden letzten Endes alle vorgeschlagenen Kandidaten von der Kommission abgelehnt, benennt die Kommission einen unabhängigen Sachverständigen.
Den uafhængige ekspert sender også en kopi af den endelige rapport til de belgiske myndigheder.Der unabhängige Sachverständige muss eine Kopie des Abschlussberichts an die belgischen Behörden übermitteln.
Den endelige rapport fra den uafhængige ekspert blev fremsendt til Tilsynsmyndigheden i maj 2008.Der Abschlussbericht des unabhängigen Sachverständigen wurde im Mai 2008 der Überwachungsbehörde übermittelt.
de belgiske myndigheder kan udskifte den uafhængige ekspert med Kommissionens forhåndsgodkendelse.können die belgischen Behörden den unabhängigen Sachverständigen mit vorheriger Zustimmung der Kommission ablösen.
Det viste sig ikke at kunne lade sig gøre, hvilket den bemyndigede ekspert bekræftede (se betragtning 55 herover).Dies hat sich als nicht durchführbar erwiesen, wie der unabhängige Sachverständige bestätigt hat (siehe Erwägungsgrund 55 oben).
Endelig er oplysningerne fra den uafhængige ekspert blev krydstjekket og efterprøvet og fundet forholdsvis nøjagtige.Schließlich wurden die Daten der unabhängigen Beratungsfirma gegengeprüft und überprüft und für hinreichend korrekt befunden.
Den uafhængige ekspert forelægger hvert halve år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af ovennævnte forpligtelser.Der unabhängige Sachverständige legt der Kommission halbjährlich einen Bericht über die Umsetzung der oben genannten Verpflichtungen vor.
Den uafhængige ekspert påtager sig de opgaver, der påhviler ham med henblik på at sikre overholdelsen af forpligtelserne.Der unabhängige Sachverständige muss den ihm im Hinblick auf die Einhaltung der Verpflichtungen obliegenden Pflichten nachkommen.

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

medicinsk ekspertisemedizinisches Gutachten
videnskabelig ekspertisewissenschaftliches Gutachten
Ekspertgruppen skal navnligZu den Aufgaben der Expertengruppe gehört es insbesondere,
Ekspert-gruppen om fartøjssporing«Sachverständigengruppe für Schiffsverfolgung und -aufspürung“
Aflønnede eksterne eksperterVergütete externe Sachverständige
undersøgelser og ekspertmøderStudien von und Tagungen mit Sachverständigen;
Centret afgiver ekspertudtalelser:Das Zentrum gibt wissenschaftliche Gutachten ab
EU-EKSPERTREVISION AF DRIVHUSGASEMISSIONERÜBERPRÜFUNG VON TREIBHAUSGASEMISSIONEN DURCH UNIONSEXPERTEN
opinionsdannere, journalister, madeksperter.Meinungsbildner, Journalisten, Fachgastronomen.
eksperter i evalueringer og konsekvensanalyserExperten für Evaluierung und Folgenabschätzung,
Ekspertpanelet afsluttede sit arbejde i august 2012.Die Sachverständigengruppe schloss ihre Arbeit im August 2012 ab.
Ekspertholdet skal arbejde efter mandatet i artikel 2.Das Expertenteam wird nach dem in Artikel 2 festgelegten Mandat tätig.
Ekspertholdet udsendes inden udgangen af november 2004.Das Expertenteam wird Ende November 2004 entsandt.
Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejdeLeistungen von Sachverständigen im Rahmen der beratenden Arbeiten
ekspertdeltagelse i seminarer, symposier og workshopper.Teilnahme von Sachverständigen an Seminaren, Symposien und Workshops.
Eksperterne fra nettet kan betragtes som tredjepartsdeltagere.Experten des Netzes können als teilnehmende dritte Parteien gelten.
kan Kommissionen efter høring af den uafhængige ekspert kræve, at de belgiske myndigheder udskifter den uafhængige ekspertkann die Kommission nach Anhörung des unabhängigen Sachverständigen verlangen, dass die belgischen Behörden den unabhängigen Sachverständigen ablösen oder
deltagelse af andre eksperterZulassung weiterer Experten,
Køb af information og ekspertiseBeschaffung von Informationen und Fachwissen
Den uafhængige eksperts funktionerAufgaben des unabhängigen Sachverständigen
Udnævnelse af uafhængige eksperterBestellung unabhängiger Sachverständiger
Der nedsættes hermed en ekspertgruppe.Hiermit wird eine Sachverständigengruppe gegründet.
Artikel 204 Aflønnede eksterne eksperterArtikel 204 Vergütete externe Sachverständige
Teknisk bistand og eksperthjælp (evaluering)Technische Hilfe und Beratung durch Sachverständige (Bewertung)