"dialog" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
dialogDialog

Beispieltexte mit "dialog"

social dialogsozialer Dialog
dialog med relevante europæiske interessenter.Dialog mit relevanten europäischen Beteiligten.
dialog og koordinering med andre erhvervsdrivende i forsyningskæden.Dialog und Koordinierung mit anderen Akteuren in der Lieferkette.
Dialog med aktørerne har vist sig at være af stor betydning for at nå den fælles fiskeripolitiks mål.Der Dialog mit Interessenträgern hat sich als wesentlich für die Verwirklichung der Ziele der GFP erwiesen.
Aftalen gennemføres ved konsensus og dialog.Die Durchführung erfolgt im Wege des Konsenses und des Dialogs.
Fremme af menneskelig kapital og social dialog — uddannelse, oprettelse af netværk og social dialogFörderung von Humankapital und sozialem Dialog - Aus- und Weiterbildung, Vernetzung, sozialer Dialog
Indlandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i indre farvande — fremme af menneskelig kapital og social dialogBinnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewässern – Förderung des Humankapitals und des sozialen Dialogs
Dette spørgsmål bør behandles inden for rammerne af den nuværende ordning, der gælder for den sociale dialog.Diese Frage sollte unter Berücksichtigung des bestehenden sozialen Dialogs angegangen werden.
social dialog på EU-planSozialer Dialog (EU)
Formålet med den politiske dialog er at:Der politische Dialog wird darauf abzielen,
Partnerskabsaftalen udarbejdes i dialog med Kommissionen.Die Partnerschaftsvereinbarung wird im Dialog mit der Kommission ausgearbeitet.
politisk dialog med relevante europæiske interessenter på uddannelsesområdetden politischen Dialog mit relevanten europäischen Beteiligten im Bereich allgemeine und berufliche Bildung;
Handlingsplanen skal være genstand for en dialog mellem Frankrig og Kommissionen.Dieser Aktionsplan ist Gegenstand eines Dialogs zwischen Frankreich und der Kommission.
Denne tilbundsgående dialog foregik regelmæssigt i Guinea-Bissau i denne periode.Dieser intensive und regelmäßige Dialog hat in Guinea-Bissau stattgefunden.
Europa-Kommissionens erklæring om den strategiske dialog med Europa-Parlamentet [1]Erklärung der Europäischen Kommission zum strategischen Dialog mit dem Europäischen Parlament [1]

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Dialogen med økonomiske og sociale organisationer i EU og tredjelandeDialog mit den wirtschaftlichen und sozialen Organisationen der Union und von Drittländern
dialogfora oprettet i medfør af international aftaler om videnskab og teknologider im Rahmen internationaler Wissenschafts- und Technologieabkommen vorgesehenen Dialoge,
sektordialoger om emner af fælles interesseSektordialoge zu Fragen von gemeinsamem Interesse,
Der udarbejdes en fuldstændig rapport over den dialog, som følger heraf.Über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den Bewerbern wird ein umfassendes Protokoll erstellt.
lette dialogen og bestræbelserne på at udvikle og udveksle bedste praksisden Dialog und Bemühungen um die Entwicklung und den Austausch bewährter Verfahren ermöglicht,
Under dialogen sikrer de ordregivende enheder ligebehandling af alle deltagere.Die Auftraggeber stellen sicher, dass alle Teilnehmer bei dem Dialog gleich behandelt werden.
Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder ligebehandling af alle deltagere.Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher, dass alle Teilnehmer bei dem Dialog gleich behandelt werden.
Hver gang ansvaret overgår til jernbanevirksomheden, er startproceduredialogen obligatorisk.An jedem Punkt wo sich die Verantwortung auf EVU Seite ändert, muss dieser Dialog geführt werden.
koordinering af dialogen producentorganisationerne imellem, også med producentorganisationer i andre medlemsstater.Koordinierung des Dialogs zwischen Erzeugerorganisationen, auch aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten.