"chlor" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

chlorChlor

Beispieltexte mit "chlor"

chlor på 55 vægtprocent og derover, men ikke over 72 vægtprocentChlor von 55 gHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 72 gHT
I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder chlorfluorcarboner udelukkende carbon, fluor og chlor.Fluorchlorkohlenstoffe im Sinne von Unternummer 1C006a2 enthalten ausschließlich Kohlenstoff, Fluor und Chlor.
Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)Alkane C10-C13, Chlor- (kurzkettige chlorierte Paraffine) (SCCP)
anvendelse af tetrachlormethan til genvinding af chlor fra restgas fra chlorfremstillingVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff für das Recycling von Chlor im Endgas bei der Chlorproduktion;
anvendelse af tetrachlormethan til fjernelse af nitrogentrichlorid ved fremstilling af chlor og natriumhydroxidVerwendung von Tetrachlorkohlenstoff zur Beseitigung von Stickstofftrichlorid bei der Herstellung von Chlor und Ätznatron;

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Chlormethylmethylether (CAS-nr. 107-30-2)Chlormethyl-methylether (CAS-Nr. 107-30-2)
Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleksKupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline
Polychlorerede biphenyler (PCB)Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Natriumchlorid og natriumglycolatNatriumchlorid und Natriumglycolat
Kobaltdichlorid (CAS-nr. 7646-79-9)Cobaltdichlorid (CAS-Nr. 7646-79-9)
Benzidindihydrochlorid (CAS-nr. 531-85-1)Benzidindihydrochlorid (CAS-Nr. 531-85-1)
kobbersulfatpentahydrat, kobbercarbonat, dikobberchloridtrihydroxidKupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxid
Chlorider: ≤ 200 mg/kg (som chlor)Chloride: ≤ 200 mg/kg (als Chlor)
Chlorantraniliprol bør derfor godkendes.Chlorantraniliprol sollte daher genehmigt werden.
Chloroform er for øjeblikket opført i tabel 2 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et forbudt stof.Chloroform wird derzeit in Tabelle 2 im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 als verbotener Stoff geführt.
Hydrogenchlorid udtrykt som HClChlorwasserstoff, angegeben als HCl
Kobberchlorophyll a: C55H72Cu N4O5Kupferchlorophyll a: C55H72Cu N4O5
Maksimum ved ca. 409 nm i chloroformMaximum in Chloroform bei ca. 409 nm
Alle gasformige chlorider udtrykt som HClAlle gasförmigen Chloride, angegeben als HCl
Ikke under 10 % kobberchlorophyller i altinsgesamt mindestens 10 % Kupferchlorophylle
Rubrikken vedrørende chlorat affattes således:Der Eintrag für Chlorat erhält folgende Fassung:
Polyacrylfibre, visse modacrylfibre eller visse polychloridfibrePolyacrylfasern, bestimmte Modacrylfasern oder bestimmte Polychloridfasern