"boss" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

bossChef

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

med aluminiumsbosser i begge ender,mit Aluminiumeinsätzen an den Enden,