"Frankrig" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
FrankrigFrankreich

Beispieltexte mit "Frankrig"

regioner i FrankrigRegionen Frankreichs
Frankrig tester kommunikationen mellem C.SIS og konverteren.Frankreich testet die Kommunikation zwischen dem C.SIS und dem Konverter.
Frankrig stiller om nødvendigt oplysninger til rådighed til testformål.Frankreich stellt erforderlichenfalls Daten für Testzwecke zur Verfügung.
Frankrig har forbudt fiskeri efter disse bestande fra den 11. september 2004.Frankreich hat die Befischung dieses Bestands ab dem 11. September 2004 verboten.
Frankrig fremsatte sine bemærkninger til indledningsbeslutningen den 18. januar 2011.Frankreich nahm am 18. Januar 2011 zum Eröffnungsbeschluss Stellung.
Frankrig forbinder sammen med Kommissionen C.SIS med det centrale SIS II via konverteren.Frankreich schließt das C.SIS gemeinsam mit der Kommission über den Konverter an das zentrale SIS II an.
Frankrig træffer alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre en sådan handlingsplan."Frankreich trifft die erforderlichen Maßnahmen für die Durchführung dieses Aktionsplans."
Frankrig underretter straks Kommissionen og de andre medlemsstater, hvis der gives sådanne tilladelser.Frankreich unterrichtet die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich über derartige Genehmigungen.
Ekstra fiskeridage til FrankrigZusätzliche Fangtage für Frankreich
Denne formel bør derfor godkendes i Frankrig.Diese Formel sollte somit in Frankreich zugelassen werden.
Finansiering af offentlige virksomheder i sundhedssektoren i FrankrigFinanzierung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Frankreich
Den validerede metode er blevet udviklet af det nationale veterinærinstitut i Norge og INRA i Frankrig.Die validierte Methode wurde vom norwegischen Nationalen Veterinärinstitut und vom französischen INRA entwickelt.
Hestevæddeløb vil bidrage til disse mål, navnlig grundet det store antal væddeløbsbaner i Frankrig.Pferderennen würden insbesondere aufgrund der großen Anzahl von Pferderennbahnen in Frankreich zu diesen Zielen beitragen.
Projekt af fælles interesse: mulighed for at vende gasstrømmen i sammenkoblingen mellem Schweitz og FrankrigPCI Gastransport in Gegenflussrichtung zwischen der Schweiz und Frankreich
De lokale myndigheder er derfor de største aktører med hensyn til vedligeholdelse og udvikling af infrastrukturen i Frankrig.Die Gebietskörperschaften sind somit die Hauptakteure beim Erhalt und beim Ausbau der Infrastruktur in Frankreich.
Udstedt i Frankrig indtil den 31.12.1954Ausgestellt in Frankreich bis zum 31.12.1954
France Galop repræsenterer Frankrig i denne forening.In diesem Verband ist Frankreich durch France Galop vertreten.
Spanien og Frankrig tilknyttes forhandlingerne fuldt ud.Spanien und Frankreich werden in vollem Umfang an den Verhandlungen beteiligt.
mellem leddene vedrørende Frankrig og Italien indsættes følgende led:Zwischen den Gedankenstrichen bezüglich Frankreich und Italien wird folgender Gedankenstrich eingefügt:
I Frankrig er den generelle beskæftigelsesfrekvens under EU's gennemsnit.Die französische Gesamtbeschäftigungsquote liegt unter dem EU-Durchschnitt.
som Frankrig påtænker at iværksætte til fordel for væddeløbsselskabernedie Frankreich zugunsten der Pferderennveranstalter durchzuführen plant
Udbygning af sammenkoblinger mellem Nederlandene, Belgien, Frankrig og LuxembourgAusbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

Centre (Frankrig)Centre (Frankreich)
Frankrigs og de franske oversøiske departementers kystfarvandeKüstengewässer frankreichs und der überseeischen departements
Frankrig, Østrig, Italien, Rumænien og Den Tjekkiske Republik;in Frankreich, Österreich, Italien, Rumänien und in der Tschechischen Republik;
Frankrigs garanti, der dækker DCL's forpligtelser i den henseende, opgives således også [44].Es wurde somit auch auf die Garantie Frankreichs zur Absicherung der diesbezüglichen DCL-Verbindlichkeiten verzichtet“ [44].
Frankrig og Nederlandene har indgået en aftale inden for den fastsatte frist på seks måneder.Frankreich und die Niederlande konnten innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Monaten eine Einigung erzielen.
Frankrig indsendte et forslag til ændring af den oprindeligt anmeldte foranstaltning den 14. december 2011.Frankreich legte am 14. Dezember 2011 einen Änderungsentwurf zu seiner Erstanmeldung vor.
Frankrig stiller C.SIS til rådighed og driver det i overensstemmelse med bestemmelserne i Schengenkonventionen.Frankreich stellt gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen das C.SIS zur Verfügung und betreibt das C.SIS.
Frankrig har fremlagt nye beviser, som godtgør, at stofferne fortsat er nødvendige til væsentlige anvendelsesformål.Frankreich hat neue Beweise für weitere unverzichtbare Anwendungen vorlegt.
Gennemstrømning i begge retninger mellem Italien, Schweiz, Tyskland og Belgien/FrankrigBidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/Frankreich
Sag C-482/99, Frankrig/Kommissionen, Sml. 2002 I, s.4397.Rechtsache C-482/99, Frankreich/Kommission, Slg. 2002, I-4397.
under henvisning til anmodning fra Frankrig og Det Forenede Kongerige, ogauf Antrag Frankreichs und des Vereinigten Königreichs,
Undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen, Portugal og Det Forenede Kongerige.Ausgenommen Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und das Vereinigte Königreich.
Handlingsplanen skal være genstand for en dialog mellem Frankrig og Kommissionen.Dieser Aktionsplan ist Gegenstand eines Dialogs zwischen Frankreich und der Kommission.
Følgende del vedrørende Grønland indsættes efter den del, der vedrører Frankrig:Nach dem Teil betreffend Frankreich wird folgender Teil betreffend Grönland eingefügt:
ALLE MEDLEMSSTATER undtagen Tyskland, Spanien, Frankrig, Polen og Det Forenede KongerigeALLE MITGLIEDSTAATEN mit Ausnahme Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Polens und des Vereinigten Königreichs
De interesserede parters bemærkninger blev fremsendt til Frankrig den 28. februar 2011.Die Stellungnahmen der Beteiligten wurden am 28. Februar 2011 an Frankreich übermittelt.