"ETSI" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
ETSIETSI

Beispieltexte mit "ETSI"

ETSI Европейски институт за стандарти в далекосъобщениятаETSI Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и ETSIUnterstützung der Normungstätigkeit des CEN, des Cenelec und des ETSI
Европейските стандарти се приемат от европейските организации за стандартизация, а именно CEN, Cenelec и ETSI.Europäische Normen werden von den europäischen Normungsorganisationen, d. h. CEN, Cenelec und ETSI, verabschiedet.

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

Носителят на свързания подпис, посочен в член 1, параграф 1 от решението, трябва да съответства на една от следните технически спецификации на ETSI:Die in Artikel 1 Absatz 1 des Beschlusses genannten Containerdateien müssen den folgenden technischen Spezifikationen des ETSI genügen:
Първоначално решението обхващаше само основното ниво на стандартизирани формати на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за усъвършенствани електронни подписи.Der Beschluss umfasste ursprünglich lediglich das grundlegende vom ETSI genormte Format fortgeschrittener E-Signaturen.