"факс" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
ФаксTelefax
факсFax

Beispieltexte mit "факс"

факс с потвърждение за получаване;durch Telefax mit Aufforderung zur Bestätigung des Eingangs,
Единици, изпълняващи две или повече от следните функции: печатане, сканиране, копиране, предаване по факсGeräte, die wenigstens zwei der folgenden Aufgaben ausführen: Drucken, Abtasten, Kopieren, Fernkopieren
Тя съдържа информация за името и пълния адрес на подателя и неговия телефонен номер, номер на мобилен телефон или факс.Es muss den Namen und die vollständige Anschrift des Antragstellers sowie seine Telefon-, Mobiltelefon- oder Faxnummer enthalten.
Молбата за обратно приемане може де бъде подадена чрез всякакви средства за връзка, включително и по електронен път или по факс.Für die Übermittlung eines Rückübernahmeersuchens können alle Arten von Kommunikationsmitteln, einschließlich E-Mail oder Fax, verwendet werden.
Молбата за транзитно преминаване може де бъде подадена чрез всякакви средства за връзка, включително и по електронен път или по факс.Für die Übermittlung eines Durchbeförderungsersuchens können alle Arten von Kommunikationsmitteln, einschließlich E-Mail oder Fax, verwendet werden.
Номер на факс на организацията или на физическото лице.Nummer des Faxgeräts der Organisation oder Person.
Други печатащи устройства, копирни и факс машини, дори комбинирани помежду сиandere Drucker, Kopiergeräte und Fernkopierer, auch miteinander kombiniert
Телефон, факс (ако има такъв), адрес на електронна поща, когато лицето, подаващо уведомлението, е различно от лицето, което държи съответната позицияTelefonnummer, Telefaxnummer (falls verfügbar), E-Mail-Adresse, sofern von Positionsinhaber abweichend

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

телефаксTelekopie
Борна киселина; ортоборна киселина; борофаксBorsäure; Orthoborsäure; Borofax
данни за връзка на риболовния съд (факс, е-поща и др.).Kontaktangaben zum Schiff (Fax, E-Mail usw.).
печатащите устройства, копирните машини, факсмашините, дори комбинирани помежду си;Drucker, Kopierer, Fernkopierer, auch kombiniert;
име, адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес и длъжност на съответния представител; иName, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung jedes Vertreters und
име, адрес, телефонен номер, номер на факс, електронен адрес и длъжност на всеки представител; както иName, eine Zustellungsanschrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse sowie Stellung jedes Vertreters und
Бифаксен - код 1000000, с изключение на 1040000: сума от бифаксен и дезметил бифаксен, изразена като бифаксенBixafen - Code 1000000 mit Ausnahme von 1040000: Summe aus Bixafen und Desmethylbixafen, ausgedrückt als Bixafen
Информацията относно електронния адрес, номера на факса, електронната страница и лицето за контакт/звеното за контакт се посочва по избор.Angaben zu E-Mail-Adresse, Faxnummer, Internetadresse und Kontaktperson/-stelle sind fakultativ.
за използване в производството на контейнери с тонер за фотокопирни машини, факсове, печатащи устройства и многофункционални устройства [1]zur Verwendung bei der Herstellung von in Behältern abgefülltem Toner für Kopierer, Faxgeräte, Drucker und Mehrzweckgeräte [1]