"събитие" auf Deutsch


Bulgarisch

Deutsch Übersetzung

събитиеEreignis
събитиеGeschehnis

Beispieltexte mit "събитие"

спортно събитиеSportveranstaltung
културно събитиеkulturelle Veranstaltung
европейско културно събитиеeuropäische Kulturveranstaltung
търговско представително събитиеHandelsveranstaltung
Наименованието на геоложкото събитие.Bezeichnung des geologischen Ereignisses.
По-стара граница за възрастта на геоложкото събитие.Alter, in dem das geologische Ereigniss beginnt.
Физическата среда, в която протича геоложкото събитие.Physikalisch-chemisches Umfeld (Bildungsraum und Bildungsmillieu), in dem das geologische Ereignis stattfindet.
Процесът или процесите, възникнал(и) по време на геоложкото събитие.Der oder die während des geologischen Ereignisses aufgetretene(n) Bildungsprozess(e).
Общо понятие, свързано с вероятността от настъпване на дадено събитие.Allgemeiner Begriff zur Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses.
Геометрично представяне на пространствения обхват на наблюдаваното събитие.Geometrische Darstellung der räumlichen Ausdehnung des beobachteten Ereignisses.
Термини, определящи процеса или процесите, възникнали по време на дадено събитие.Begriffe zur Bestimmung des oder der während des geologischen Ereignisses aufgetretene(n) Prozesse(s).
брой работни цикли за събитие k, необходими за регенериране,die Zahl der Fahrzyklen für Vorgang k, die für die Regeneration erforderlich sind,
В този режим компютърът ще отговори на събитие за активиране.In diesem Zustand reagiert der Computer auf ein Weckereignis.
брой работни цикли за събитие между два цикъла, в които има фаза на регенериране.die Zahl der Fahrzyklen für Vorgang k zwischen zwei Zyklen, in denen Regenerationsphasen auftreten.
Среден интервал от време в дългосрочен план или брой години, през който/които появата на дадено събитие да бъде сравнимо или превишено.Langfristiger durchschnittlicher Zeitabstand oder Anzahl von Jahren, in dem/denen ein Ereignis erreicht oder übertroffen wird.

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

Правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността и план за възстановяване при катастрофично събитиеGeschäftsfort-führungsstrategie und Notfallwiederher-stellungsplan
не е обвързано с бъдещо събитие, както иnicht von einem künftigen Ereignis abhängen darf und
Дата и час, когато събитието е започнало.Datum und Zeitpunkt des Beginns des Vorgangs.
Дата и час, когато събитието е приключило.Datum und Zeitpunkt des Abschlusses des Vorgangs.
Картографиран район на наблюдавано събитие,Coverage beobachteter Ereignisse
местоположение на събитието или обстоятелството;Ort des Ereignisses oder der Bedingungen;
определяне на това дали е настъпило активиращо събитие;die Feststellung eines Auslöseereignisses,
наличният производствен капацитет по време на събитието,verfügbare Kapazität während des Ereignisses,