"държава" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
държаваStaat

Beispieltexte mit "държава"

държава членMitgliedsland
държава донорGeberland
трета държаваDrittland
социална държаваWohlfahrtsstaat
асоциирана държаваassoziiertes Land
федеративна държаваGliedstaat
индустриализирана държаваIndustrieland
признаване на държаваAnerkennung als Staat
по-слабо развита държаваweniger entwickeltes Land
ново индустриализирана държаваSchwellenland
държава — бенефициер по ОСП, е отправила искане за това; иEin APS-begünstigtes Land hat einen entsprechenden Antrag gestellt, und
държава членка на производство, ако се различава от точка 2;Erzeugungsmitgliedstaat, sofern nicht identisch mit der Angabe unter Nummer 2;
държава на гражданство: гражданин на държавата; друго гражданство: гражданин на друга държава — членка на ЕС; друго гражданство: гражданин на държава извън ЕС,Staatsangehörigkeit: Staatsangehöriger des Wohnsitzstaates; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaats; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates,
отношения църква - държаваBeziehung Kirche/Staat
Признаване на ЦК от трета държаваAnerkennung einer in einem Drittstaat ansässigen CCP
да Ви прехвърлим в компетентната държава.Sie in das zuständige Land zu überstellen.
Законодателство на съответната трета държаваRechtsvorschriften des Drittlands
Производител износител в засегнатата държаваAusführender Hersteller im betroffenen Land
Мярката се финансира от италианската държава.Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den italienischen Staat.
Уникален идентификационен номер в трета държаваIndividuelle Kennnummer in einem Drittland
В коя държава или държави?In welchem Staat/in welchen Staaten?
Гражданки на друга държава членкаStaatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats
Кандидатът е държава членка, чийто:Der Antragsteller ist ein Mitgliedstaat,
Светия престол (град държава Ватикана)Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)
Белгийската федерална държава чрез SFPIBelgischer Föderalstaat über SFPI
определяне на компетентната държава членка;den zuständigen Mitgliedstaat zu bestimmen;
Сътрудничество на приемащата държава членкаMitwirkung des Sitzmitgliedstaats

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

правова държаваRechtsstaat
светска държаваlaizistischer Staat
ислямска държаваislamischer Staat
несветска държаваStaat mit Staatsreligion
федерална държаваBundesstaat
отговорност на държаватаHaftung des Staates
държавата на знамето носи основната отговорност;vorrangige Zuständigkeit des Flaggenstaats;
държавата, в която е установено предприятието майка;gibt sie das Land an, in dem das Mutterunternehmen niedergelassen ist;
държава, издала оригиналното свидетелство за правоспособност,Nummer des ursprünglichen Befähigungszeugnisses (*)
държавата-членка, в която проверяващият орган извършва проверки;die Mitgliedstaaten, in denen die Prüfstelle Prüfungen vornimmt;
държавата-членка по потребление, в която е предоставена услугата;Mitgliedstaat des Verbrauchs, in dem die Dienstleistung erbracht wird;
държавата членка или управляващият орган носят отговорност за организирането;Dem Mitgliedstaat oder der Verwaltungsbehörde obliegt die Durchführung
държавата партньор е въвела макроикономически политики, ориентирани към стабилността.das Partnerland verfolgt eine auf Stabilität ausgerichtete makroökonomische Politik.
Адрес на лицето за контакти — държаваAdressdaten des Ansprechpartners - Land
Адрес на титуляря на партидата — държаваAdressdaten des Kontoinhabers – Land
Обем и пазарен дял на вноса от съответната държаваMenge und Marktanteil der Einfuhren aus dem betroffenen Land
Консолидация в рамките на територията на една държаваKonsolidierung innerhalb desselben nationalen Staatsgebiets
Изисквания за кораби, плаващи под знамето на трета държаваAnforderungen an Schiffe, die die Flagge eines Drittstaats führen
Оценяване на нормативната уредба на съответната трета държаваBewertung des Aufsichtsrahmens des Drittlands
Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета държаваIn einem Drittstaat ansässige Abwrackeinrichtungen
Код на държавата членкаLandescode des Mitgliedstaats
финансов заем от държаватаVorschuss der Staatskasse
Производител в държавата аналогHersteller im Vergleichsland
код на държавата на производителя;Ländercode des Herstellers;
разделение на църквата и държаватаTrennung von Kirche und Staat
отношения между държавата и областитеBeziehungen Staat/Region
производители износители в държавата аналог:Ausführende Hersteller im Vergleichsland: