"държава" auf Deutsch


Bulgarisch
Deutsch
държаваStaat

Beispieltexte mit "държава"

държава членMitgliedsland
държава донорGeberland
трета държаваDrittland
правова държаваRechtsstaat
светска държаваlaizistischer Staat
унитарна държаваNationalstaat
социална държаваWohlfahrtsstaat
признаване на държаваAnerkennung als Staat
по-слабо развита държаваweniger entwickeltes Land
ново индустриализирана държаваSchwellenland
държава — бенефициер по ОСП, е отправила искане за това; иEin APS-begünstigtes Land hat einen entsprechenden Antrag gestellt, und
държава членка на производство, ако се различава от точка 2;Erzeugungsmitgliedstaat, sofern nicht identisch mit der Angabe unter Nummer 2;
държава на гражданство: гражданин на държавата; друго гражданство: гражданин на друга държава — членка на ЕС; друго гражданство: гражданин на държава извън ЕС,Staatsangehörigkeit: Staatsangehöriger des Wohnsitzstaates; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedstaats; Nichtstaatsangehöriger: Staatsangehöriger eines Nicht-EU-Staates,
отношения църква - държаваBeziehung Kirche/Staat
Признаване на ЦК от трета държаваAnerkennung einer in einem Drittstaat ansässigen CCP
Адрес на лицето за контакти — държаваAdressdaten des Ansprechpartners - Land
Адрес на титуляря на партидата — държаваAdressdaten des Kontoinhabers – Land
да Ви прехвърлим в компетентната държава.Sie in das zuständige Land zu überstellen.
Производител износител в засегнатата държаваAusführender Hersteller im betroffenen Land
Мярката се финансира от италианската държава.Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch den italienischen Staat.
В коя държава или държави?In welchem Staat/in welchen Staaten?
Трета държава или регион от неяDrittland oder Gebiet eines Drittlandes,
22 Лице, родено в държава извън ЕСIn einem Nicht-EU-Staat geboren
Наименование и държава на гарантаName und Land des Garantiegebers
Гражданки на друга държава членкаStaatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats
Кандидатът е държава членка, чийто:Der Antragsteller ist ein Mitgliedstaat,
Наименование и държава на купувачаName und Land des Käufers

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

отговорност на държаватаHaftung des Staates
държавата на знамето носи основната отговорност;vorrangige Zuständigkeit des Flaggenstaats;
държавата, в която е установено предприятието майка;gibt sie das Land an, in dem das Mutterunternehmen niedergelassen ist;
държава, издала оригиналното свидетелство за правоспособност,Nummer des ursprünglichen Befähigungszeugnisses (*)
държавата-членка се е присъединила към Съюза след 1 януари 2013 г.der Mitgliedstaat trat der Union nach dem 1. Januar 2013 bei.
държавата членка се е присъединила към Съюза след 1 януари 2013 г.der der Union nach dem 1. Januar 2013 beitrat.
Законодателство на съответната трета държаваRechtsvorschriften des Drittlands
Уникален идентификационен номер в трета държаваIndividuelle Kennnummer in einem Drittland
Код на държавата членкаLandescode des Mitgliedstaats
В коя/и държава/и е отишъл?In welches Land (in welche Länder) hat er sich begeben?
финансов заем от държаватаVorschuss der Staatskasse
MS съкращение за държава-членкаMS Abkürzung des Mitgliedstaats
Производител в държавата аналогHersteller im Vergleichsland