"вътре" auf Deutsch


Bulgarisch

Deutsch Übersetzung

вътреdarin

Beispieltexte mit "вътре"

Ниво на шума LWA, съответно вътре и вън от сградатаSchallleistungspegel LWA in Innenräumen und/oder im Freien
Запаси и провизии в рамките на търговията вътре в ЕСSchiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Intra-EU-Warenverkehrs
В случай, че то е монтирано вътре в превозното средство:Ist sie innen angebracht,
Държави и територии, които не са посочени в рамките на търговията вътре в ЕСNicht spezifizierte Länder und Gebiete im Rahmen des Intra-EU-Warenverkehrs
корпусът на помпата е проектиран да бъде монтиран и използван вътре в даден продукт,das Pumpengehäuse ist für die Montage und Nutzung innerhalb eines Produkts ausgelegt;
За свободно отглеждани птичи стада бройлери проби се вземат само от зоната вътре в помещението.Bei frei laufenden Herden sind Proben nur im Stall zu nehmen.
Обявена отоплителна мощност за частичен товар при температура вътре 20 °C и външна температура TjAngegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur Tj

Weitere Bulgarisch-Deutsch Übersetzungen

вътрешностиInnereien
вътрешенintern
вътрешностиKaldaunen
вътрешни водиBinnengewässer
вътрешна резбаInnengewinde
вътрешен пазарInlandsmarkt
вътрешна търговияBinnenhandel
вътрешно потреблениеInlandsverbrauch
вътрешен воден пътBinnenwasserstraße
вътрешен воден транспортBinnenschiffsverkehr
вътрешно градска миграцияWanderung zwischen den Städten
брутен вътрешен продуктBruttoinlandsprodukt
вътрешна граница в ЕСBinnengrenze der EU
вътрешната организация на консорциума;die interne Organisation des Konsortiums;
вътрешно и външно боядисване на сгради;Innen- und Außenanstrich von Gebäuden
вътрешно и външно боядисване на сгради;Innen- und Außenanstrich von Gebäuden Anstrich von Hoch- und Tiefbauten
вътрешната точност на метода за мониторинг,inhärente Präzision der Überwachungsmethode;
вътрешни стандартни колетни услуги за предприятия (B2X);nationale Geschäftskunden-Standardpostpakete (B2X),
вътрешни стандартни колетни пощенски услуги за предприятия (B2X);nationale Geschäftskunden-Standardpostpaketdienste (B2X),
Ресурси за вътрешния одиторRessourcen des Internen Prüfers
целостта на вътрешния пазар.Integrität des Binnenmarktes.
Докладване от вътрешния одиторBerichte des Internen Prüfers
С вътрешната черупка (ендокарп)mit innerer Fruchthaut (Endokarp)
Отговорност на вътрешния одиторVerantwortlichkeit des Internen Prüfers
Независимост на вътрешния одиторUnabhängigkeit des Internen Prüfers
взаимодействие във вътрешните работиZusammenarbeit in inneren Angelegenheiten